Gōng xǐ fā cái… HAPPY CHINESE NEW YEAR


chinese new year dragon

Gōng xǐ fā cái

Happy 2020 Chinese New Year, Year of the RAT

 LEARN HOW TO SAY HAPPY NEW YEAR IN CHINESE

Gōng xǐ fā cái

Yuàn xīnnián de kuàilè yīniánsìjì cháng zài.
May the joy of New Year be with you throughout the year.